Skip to main content
BIRA werft aan

Hoofd van Wetenschappelijke Dienst D40 ‘Zonnestraling in atmosferen’ (m/v/x)

Statuut
Statutair
Deadline voor sollicitaties
Jobomschrijving

Onderzoekskeuzes van de teams ‘Metingen nabij de horizon’, ‘Zonnestraling en radiometrie’ en ‘Planeetatmosferen’ coördineren vanuit wetenschappelijk, administratief en financieel oogpunt.

Divisie, context

Doelstellingen van de wetenschappelijke Dienst D40 ‘Zonnestraling in atmosferen’

De algemene doelstelling van de Wetenschappelijke Dienst “Zonnestraling in atmosferen” omvat de meting van de spectrale verdeling van de Zonnestraling en de studie van de interactie van de zonnestraling met de atmosferen van de Aarde en de planeten, gaande van het UV, over zichtbaar licht tot het thermisch infrarood.

Daarbij komen diverse natuurkundige en chemische processen aan bod, die mee de atmosferische samenstelling bepalen. De gebruikte methodes omvatten laboratoriumexperimenten, waarnemingen van op de grond en van in de ruimte, technieken voor gegevensinterpretatie, theoretische studies, en numerieke modelvorming.

Verantwoordelijkheden

Functie – inhoud

Het hoofd van de Wetenschappelijke Dienst ‘Zonnestraling in atmosferen’ zal de onderzoekskeuzes van de in zijn schoot bestaande teams ‘Metingen nabij de horizon’, ‘Zonnestraling en radiometrie’ en ‘Planeetatmosferen’ coördineren vanuit wetenschappelijk, administratief en financieel oogpunt. Het hoofd van de Wetenschappelijke Dienst ‘Zonnestraling in atmosferen’ wordt onder het gezag geplaatst van de Algemeen Directeur.

 

 • Hij/Zij zal erop toezien dat binnen zijn/haar divisie waardevol onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau. Hiervoor zal hij/zij de activiteiten binnen zijn/haar departement integreren in nationale en internationale samenwerkingen.
 • Bovendien zal hij/zij de hiervoor noodzakelijke budgettaire en administratieve voorstellen  indienen bij de Algemeen Directeur.
 • Hij/zij zal ook de samenwerking met de andere Wetenschappelijke Diensten en Wetenschappelijk Programma (B.USOC), met de ondersteunende diensten (IT en engineering in het bijzonder) en met andere Instellingen bevorderen.
 • Het Hoofd van de Wetenschappelijke Dienst D40 zal ook deelnemen aan de stafvergaderingen, als vertegenwoordiger van de medewerkers in D40.
Vereiste competenties

Vereiste specifieke wetenschappelijke vaardigheden

De titularis van de functie zal fungeren in de hoedanigheid van Hoofd van een Wetenschappelijke Dienst op aanwijzing door de directieraad. In die hoedanigheid stelt hij/zij de directieraad een jaarlijks activiteitenverslag ter hand, voor de eerste maal de 10e maand die volgt op zijn aanstelling in de functie en vervolgens elk jaar in dezelfde maand.

De Raad analyseert het verslag en deelt de titularis van de functie elke opmerking of richtlijn mee die hij nuttig acht voor de voortzetting van zijn mandaat.

Het mandaat wordt toegekend voor een duur van 6 jaar.

Ontvankelijkheidscriteria

De kandidaat moet een bevestigd statutair wetenschappelijk personeelslid van de instelling zijn.
Zie art. 47 van het KB van 12 juni 2012 houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen van de Staat.

Vereiste specifieke wetenschappelijke geschiktheid

 • De kandidaat (m/v/x) moet onder meer via publicaties en geattesteerde wetenschappelijke activiteiten bewijzen ervaring te hebben in wetenschappelijk onderzoek in de aeronomie en, in het bijzonder, in de onderzoeksgebieden van “Zonnestraling in atmosferen” (experimentele en theoretische aspecten).
 • De kandidaat (m/v/x) moet een goede kennis hebben van internationale onderzoeksprogramma’s
 • De kandidaat (m/v/x) moet ervaring hebben in het wetenschappelijk en administratief en financieel beheer van onderzoeksprojecten ondernomen in het raam van internationale organisaties en/of nationale onderzoeksprogramma’s en/of bilaterale samenwerkingsovereenkomsten.
 • De kandidaat (m/v/x) moet bekwaam zijn om de verschillende onderzoeksteams met hun specifieke competentiegebieden te leiden en te motiveren.
 • de kandidaat (m/v/x) moet bekwaam zijn om onderzoeksprojecten te concipiëren en te beheren.
 • De kandidaat (m/v/x) moet bekwaam zijn een wetenschappelijke dienst te beheren, vanuit wetenschappelijk, administratief en financieel oogpunt
 • De kandidaat (m/v/x) moet een goede functionele kennis hebben van het Engels en beheersing van Frans of Nederlands
 • De kandidaat (m/v/x) dient over een doctoraat in de wetenschappen of in een vergelijkbaar gebied te beschikken
 • De kandidaat (m/v/x) moet bekwaam zijn de belangen van zijn/haar dienst te overstijgen, samenwerking tussen de wetenschapsdisciplines van de verschillende Diensten te bevorderen, en bij te dragen aan het beheer van de Instelling als geheel.

 

Rangschikkingscriteria

 • Ervaring in een gelijkwaardige of soortgelijke functie.
 • De wetenschappelijke en managementkwaliteit van het curriculum vitae van de kandidaat/kandidate.
 • Ondernemingszin, goede communicatievaardigheden en stressbestendigheid
Procedure

De vacature is open tot en met 30 juni 2024. De kandidaat (m/v/x) zal zijn curriculum vitae en een motivatiebrief opsturen naar de Algemeen Directeur en de leden van de directieraad van het BIRA.

De kandidaat (m/v/x) moet aantonen op welke manier hij/zij voldoet aan de vereiste vaardigheden en ervaring door enerzijds een beschrijving te geven van vroegere ervaringen en behaalde resultaten in de domeinen van de dienst, en anderzijds door het verstrekken van een gedetailleerde opsomming van referenties. Daarbij moeten zowel de wetenschappelijke ervaring als de managementervaring worden belicht.

De laureaat van de selectie zal de functie opnemen vanaf 1 oktober 2024.

Solar radiation in atmospheres